Ayuntamiento de Mendigorria / Mendigorriko Udala

2020eko uztailak 20

Gazteen aisialdirako lokaletan (garitoak, baxerak, zurrakapoteak) jarduera oro etetea agintzen duena

Foto noticia

Alkatetzaren 104. zk.ko Ebazpena, 2020-7-20koa, gazteen aisialdirako lokaletan (garitoak, baxerak, zurrakapoteak) jarduera oro etetea agintzen duena.

Osasuneko sailburuaren martxoaren 14ko 4/2020 Foru Aginduaren bidez, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak eta jarraibideak hartzen baitira koronabirusaren egoeraren eta bilakaeraren ondorioz (COVID-19), zenbait jarduerari buruzko jarraibideak eman ziren; besteak beste, aisialdirako gune pribatuak ixtea, hala nola gaztetxeak, gelak, txabolak, piperrak/pipotak edo baliokideak. Osasuneko sailburuaren ekainaren 7ko 27/2020 Foru Aginduak “aisialdiko baxerak”, “Pipoteak” eta antzeko lokalen jarduera eteten jarraitzen du.

Ondoren, Nafarroako Gobernuak 2020ko ekainaren 19an hartutako Erabakiaren bidez, zeinaren bidez Nafarroako Foru Erkidegoa normaltasun berrira sartu dela adierazten baita, beharrezko prebentzio-neurriak ematen dira COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko, normaltasun berri baterako trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu ondoren; horien artean, “Aisialdiko baxera”, “Pipoteak” izeneko lokalak erabiltzeko baimena, edo “antzekoak, prebentzio-neurri jakin batzuen pean, Akordio horretan ezartzen denez, Osasun Saileko titularrak, osasun-agintaritza den aldetik, akordioa aplikatzeko behar diren neurriak ezarri ahal izango ditu, eta, aplikatu beharreko araudiaren arabera, eta bilakaera epidemiologikoa ikusita, neurri gehigarriak, osagarriak edo aurreikusitakoez murriztaileak ezarri ahal izango ditu.

Aurrekoa betetzeko, Osasuneko sailburuaren uztailaren 17ko 35/2020 Foru Aginduaren bidez, besteak beste, “Aisialdiko baxerak”, “Pipoteak” edo antzeko lokalei buruzko neurriak eman ziren. Foru Agindu hori Nafarroako Foru Komunitateko gazteen artean kasu positiboen gorakada nabarmena erakusten duten datuetan justifikatzen da; zehazki, laginaren tartean, COVID-19 kasu positiboen bi herenak 18 eta 30 urte bitarteko pertsonak dira kuadrillen eta gaueko aisialdiaren esparruan.

Identifikatutako datuetan oinarrituta eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren txosten teknikoaren arabera, prebentzioz ematen da jarduera horien etetea.

Zuhurtasun-printzipioa eta botere publikoek osasuna babesteko eskubidea bermatzeko duten betebeharra dela eta, Mendigorriko Udalak osasun-agintaritza eskudunaren zehaztapenekin koordinatuta jardun behar du.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legean, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuan eta oro har aplikatu beharreko gainerako arauetan xedatutakoaren arabera esleitu zaizkidan eskumenak baliatuz, honako hau

ERABAKI DUT:

Lehena.- Mendigorrian dauden gazteen aisialdirako lokaletan (garitoak, baxerak, zurrakapoteak) jarduera guztiak etetea.

Bigarrena.- Espazio publikoetan ospakizunak, kontzentrazio sozialak, botiloiak, jai pribatuak edo antzekoak debekatzea agintzea, administrazioaren baimenik izan ezean.

Hirugarrena.- Mendigorriko herritarrei eskatzea espazio itxietako ospakizun, festa, bilera edo gizarte-topaketa pribatuak murrizteko, eta, hala badagokio, osasun-agintariek emandako segurtasun-neurriak hartzeko.

Laugarrena.- Esleipen honek, Osasuneko sailburuaren uztailaren 17ko 35/2020 Foru Aginduarekin koordinatuta, 2020ko uztailaren 20tik aurrera izango ditu ondorioak.

Bosgarrena.- Ebazpen honi behar besteko publizitatea ematea, web-orriaren, sare sozialen eta beste komunikabide batzuen bidez, jendeak horren berri izan dezan eta ondorioak izan ditzan.

Seigarrena.- Azkenik, Mendigorriko herritar guzti-guztien erantzukizun kolektibo eta indibiduala eskatu nahi dugu, oraindik ere osasun-krisialdian gaudela gogoraraziz.

Mendigorria, 2020ko uztailaren 20a.

 

Mendigorria Hiriko Udaleko alkatea

Volver arriba